ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 242-2533 : ซอสพริก

TIS 242-2533 : Chili sauce

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
สี ลักษณะเนี้อ การปราศจากข้อบกพร่องกลิ่นรส และความแนบแน่น
วัตถุเจือปนอาหาร : กรดเบนโซอิก หรือเกลือเบนโซเอต
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 3
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล แซ็กคาริน
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล ซัยคลาเมต
1,000 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
400 15
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
400 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 5
อะฟลาทอกซิน
1,000 5
ภาชนะที่ใช้บรรจุ และปริมาตรสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025