ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ.2543 : น้ำผึ้ง

Notification of the Ministry of Public Health No. 211 [B.E.2543] : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
น้ำตาลรีดิวซิ่งคิดเป็นน้ำตาลอินเวิร์ต
300 3
ความชื่น
300 2
น้ำตาลซูโครส
1,000 3
สารที่ไม่ละลายน้ำ
300 2
เถ้า
300 3
ค่าความเป็นกรด
200 2
สี
1,000 3
อะฟลาทอกซิน บี1
1,000 5
สารหนู
600 5
ตะกั่ว
600 5
แซลโมเนลลา
500 15
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025