ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 : น้ำบาดาลสำหรับบริโภค

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี (color)
150 1
ความขุ่น (turbidity)
200 1
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
200 1
เหล็ก(iron)
600 5
แมงกานีส(manganese)
600 5
ทองแดง (copper)
600 5
สังกะสี (zinc)
600 5
ซัลเฟต (sulphate)
500 3
คลอไรด์ ในรูป CI (chloride as Cl)
400 2
ฟลูออไรด์ ในรูป F (fluoride as F)
600 2
ไนเทรต คำนวณเป็นไนเทรต (Nitrate (calculated as Nitrate))
500 2
ความกระด้างทั้งหมด (total hardness as CaCO3)
300 2
ความกระด้างถาวร (non-carbonate hardness as CaCO3)
300 2
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (total dissolved solids)
400 2
สารหนู(arsenic)
600 5
ไซยาไนด์ มก./ลิตร (cyanide)
500 3
ตะกั่ว(lead)
600 5
ปรอท(mercury)
600 5
แคดเมียม(cadmium)
600 5
ซีเลเนียม(selenium)
600 5
โคลิฟอร์ม (Coliforms)
300 5
อี.โคไล (E.coli)
500 12
จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count/Aerobic plate count/Standard plate count)
300 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025