ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 และ (ฉบับที่ 135) พ.ศ. 2534 : น้ำใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร

Notification of the Ministry of Public Health No.61 [B.E.2524] and No.135 [B.E.2534] : Water used in food processing

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี
150 1
กลิ่น
0 1
ความขุ่น
200 1
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
200 7
ปริมาณสารทั้งหมด
400 2
800 7
เหล็ก(iron)
600 5
700 7
แมงกานีส(manganese)
600 5
ทองแดง (copper)
600 5
สังกะสี (zinc)
600 5
ความกระด้างทั้งหมด
300 1
ซัลเฟต
500 1
คลอไรด์ ในรูป CI
400 1
1,500 7
ฟลูออไรด์ ในรูป F
400 1
ไนเทรต ในรูป N
500 2
1,500 7
อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต
500 3
ฟีนอล
550 3
ปรอท(mercury)
600 5
ตะกั่ว(lead)
600 5
700 7
สารหนู(arsenic)
600 5
ซีเลเนียม(selenium)
600 5
โครเมียม(chromium)
600 5
แคดเมียม(cadmium)
600 5
แบเรียม(barium)
600 5
เงิน(silver)
600 5
อะลูมิเนียม(aluminium)
600 5
ไซยาไนด์
500 3
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100 มล.
300 5
400 7
E.coli
500 12
700 7
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส ในต.ย. 100 มล.
500 15
700 7
ซาลโมเนลลา ในต.ย. 100 มล.
500 10
700 7
ลักษณะ
100 7
เอสเขอริเชีย
700 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025