ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 : วัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม

Notification of the Ministry of Public Health No. 281 [B.E.2547] : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
100 1
ตะกั่ว
600 5
1,500 45
สารหนู
600 4
1,500 45
แซลโมเนลลา
500 15
700 45
คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 12
700 45
สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 12
700 45
อี.โคไล
500 12
700 45
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025