ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 235 (พ.ศ.2544) : น้ำมันมะพร้าว

Notification of the Ministry of Public Health No. 235 [B.E.2544] : Coconut Oil

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารกันหืน: บีเอชเอ
1,500 7
ค่าความเป็นกรด
ค่าเพอร์ออกไซด์
1,500 7
กรดไขมัน
2,500 7
ค่าสะปอนนิฟิเคชั่น
ค่าไอโอดีน
ปริมาณสบู่
ลักษณะทั่วไป
100 2
สิ่งเจือปนที่ไม่ละลาย
สี
1,500 7
สารแต่งกลิ่น รส
สารกันหืน
โพรพิล ออกทิล และโดเดคิล แกลเลต
บีเอชที
1,500 7
แอสคอร์บิล พาล์มิเทต
1,500 7
แอสคอร์บิล สเตียเรต
1,500 7
ไดลอริล ไธโอไดโพรพิออเนต
สารเสริมฤทธิ์สารกันหืน
กรดซิทริกและโซเดียมซิเทรต
1,500 7
ไอโซโพรพิล ซิเทรต
กรดฟอสฟอริก
โมโนกลีเซอไรด์ ซิเทรต
สารกันการเกิดฟอง
สารปนเปื้อน: เหล็ก
สารปนเปื้อน: ทองแดง
สารปนเปื้อน: ตะกั่ว
สารปนเปื้อน: สารหนู
โทโคฟีรอลธรรมชาติและสังเคราะห์
1,800 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025