ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ. 2543 : ชาผงสำเร็จรูป

Notification of the Ministry of Public Health No. 196 [B.E.2543] : Instant tea

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
200 1
200 1
ความชื้น
300 5
400 3
เถ้าทั้งหมด
300 5
600 7
กาเฟอีน
1,000 2
1,500 7
สี
1,000 5
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025