ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355)พ.ศ.2556 : อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

Notification of the Ministry of Public Health No.355 [B.E.2556] : Food in Hermetically Sealed Container

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
แซลโมเนลลา
500 15
700 20
สแตไฟโลคอกคัส ออเรียส
500 12
700 20
วอร์เตอร์แอกติวิตี
300 2
800 15
ดีบุก (Sn)*
600 5
1,000 7
สังกะสี(Zn)*
600 5
1,000 7
ทองแดง (Cu)*
600 5
1,000 7
ตะกั่ว (Pb)*
600 5
1,500 7
สารหนู
600 5
ปรอท
600 4
Preservatives :
กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
750 2
กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
750 2
จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิ 55 องศาซลเซียส
300 3
จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส
300 3
400 20
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 2
1,500 2
Sucralose
1,500 7
Acesulfame K
1,500 7
Aspartame
1,500 7
Saccharin
1,500 7
Taurine
4,500 7
อะฟลาทอกซิน
1,000 3
3,000 7
ความเป็นกรดด่าง
300 2
ยีสต์และรา
300 10
400 20
โคลิฟอร์ม
400 20
จุลินทรีย์ที่สามารถเจริญได้ในระหว่างการเก็บที่อุณหภูมิปกติ
600 7
400 20
ปริมาตรสุทธิ
200 1
200 1
Mercury (Hg)*
600 5
1,500 7
สารปนเปื้อน
Growing microoganisms be detected at the temperature of 30 degrees celcius or 55 degrees celcius :
400 20
*The food which has not been passed through the process of heat after the packsing or sealing
Sweetener,contain sweetening substance in lieu of Sugar (If any) :
Others (If any)
*Food packsed in metal container
*Food packsed in non-metal container
Amino Acid Profile (17Items) and Tryptophan :
6,000 7
*The food with pH value from 4.5 downwards
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025