ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 187-2519 : น้ำผลไม้สควอช

TIS 187-2519 : Fruit squashes

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
วัตถุเจือปนในอาหาร สารกันเสีย สีผสมอาหาร วัตถุเจือปนในอาหารอื่น
5,000 5
สารปนเปื้อน
การตรวจสอบทางจุลินทรีย์
ส่วนที่เป็นผลไม้
การตรวจสอบรายการอื่น ๆ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025