ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 177-2519 : น้ำมันเมล็ดฝ้ายสำหรับบริโภค

TIS 177-2519 : Edible cottonseed oil

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทั่วไป สี กลิ่น รส
200 3
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
200 3
ดัชนีหักเห
200 2
ค่าสะปอนิฟิเกชัน
400 3
ค่าไอโอดีนแบบวิจส์
400 3
สารที่สะปอนิฟายไม่ได้
600 5
ค่าของกรด
200 3
ค่าเปอร์ออกไซด์
400 3
น้ำและสิ่งที่ระเหยได้
300 3
สารที่ไม่ละลายในน้ำมัน
400 3
ปริมาณสบู่
100 3
เหล็ก
600 5
อาร์เซนิก
600 5
ทองแดง
600 5
ตะกั่ว
600 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน
4,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สารเสริมสารกันหืน
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันการเกิดฟอง
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันตกผลึก
น้ำหนักหรือปริมาตรสุทธิ
200 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025