ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 155-2532 : น้ำหวานเข้มข้น

TIS 155-2532 : Flavoured syrup

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
กลิ่นรส สี ข้อบกพร่อง
200 1
สารที่ละลายได้ทั้งหมด
300 2
วัตถุเจือ ปนอาหาร : สีสังเคราะห์ : สีแรก
1,000 4
วัตถุเจือ ปนอาหาร : สีสังเคราะห์ : สีต่อไป สีละ
500 2
วัตถุเจือ ปนอาหาร : วัตถุกันเสีย : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือเกลือซัลไฟด์
500 3
วัตถุเจือ ปนอาหาร : วัตถุกันเสีย : กรดเบนโซอิกหรือ เกลือเบนโซเอต
1,000 4
วัตถุเจือ ปนอาหาร : วัตถุกันเสีย : กรดซอร์บิกหรือเกลือซอร์เบต
500 4
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : สังกะสี
600 5
สารปนเปื้อน : เหล็ก
600 5
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
400 10
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
700 10
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
700 10
การบรรจุ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025