ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 142-2530 : ปลาทูนากระป๋อง

TIS 142-2530 : Canned tuna

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
สี
1,000 4
กลิ่นรส
ลักษณะเนื้อ
ข้อบกพร่อง
ปริมาณฮีสตามีน
1,000 2
วัตถุเจือปนอาหาร : โซเดียมไพโรฟอสเฟต
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
จุลินทรีย์ที่สามารถ เจริญเติบโตได้ : มีโซฟิลิกแอโรบิกบัคเตรี
จุลินทรีย์ที่สามารถ เจริญเติบโตได้ : มีโซฟีลิกแอนแอโรบิกบัคเตรี
จุลินทรีย์ที่สามารถ เจริญเติบโตได้ : เทอร์โมฟิลิกแอโรบิกบัคเตรี
300 5
จุลินทรีย์ที่สามารถ เจริญเติบโตได้ : เทอร์โมฟิลิกแอนแอโรบิกบัคเตรี
500 5
การบรรจุ
น้ำหนักสุทธิ และน้ำหนักเนื้อปลา
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025