ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 141-2518 : หน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง

TIS 141-2518 : Canned asparagus

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เนย
แป้งที่ได้จากธรรมชาติ
การตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์
คุณลักษณะที่ต้องการ วัตถุเจือปนในอาหาร สารปนเปี้อน ปริมาตรสุทธิ และน้ำหนักเนื้อ
2,000 10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025