ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 136-2539 : เงาะในภาชนะบรรจุ

TIS 136-2539 : Canned rambutan

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
ขนาดเงาะ
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
ระดับความเข้มข้น
ความเป็นกรด-ด่าง
200 2
สารปนเปื้อน:ดีบุก
600 5
จุลินทรีย์ : ทดสอบโดยการอบ
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
จุลินทรีย์ : แฟลตซาวร์
300 5
จุลินทรีย์ : อะซิดูริกสปอยเลจบักเตรี
500 5
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
การบรรจุ : น้ำหนักสุทธิและน้ำหนักเนื้อ
การบรรจุ : ปริมาตรสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025