ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2318-2549 : ทุเรียนกวน

TIS 2318-2549 : Durian paste

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สี กลิ่น และเนื้อสัมผัสตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนจากผู้ตรวจสอบ 5 คน
สิ่งแปลกปลอม
วอเตอร์แอกทิวิตี
วัตถุเจือปนอาหาร สี
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุกันเสีย
2,000 5
จุลินทรีย์ โคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น
300 7
700 20
จุลินทรีย์ ยีสต์
300 10
400 20
จุลินทรีย์ รา
300 10
400 20
จุลินทรีย์ สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 20
จุลินทรีย์ ซาลโมเนลลา
500 15
700 20
ภาชนะการบรรจุ
น้ำหนักสุทธิ
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025