ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2317-2549 : ทุเรียนทอดกรอบ

TIS 2317-2549 : Crispy durian

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ข้อบกพร่องที่อาจมีได้จำนวนชิ้นแตกหักคิดเป็นร้อยละของน้ำหนัก
สี กลิ่น และเนื้อสัมผัสตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนจากผู้ตรวจสอบ 5 คน
สิ่งแปลกปลอม
ความชื้น
วอเตอร์แอกทิวิตี
วัตถุเจือปนอาหาร สี
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร "วัตถุกันหืน (BHA,BHT,TBHQ)"
4,000 5
จุลินทรีย์ โคลิฟอร์ม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น
700 20
จุลินทรีย์ รา
400 20
การบรรจุ
น้ำหนักสุทธิ
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025