ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2300-2549 : ไส้กรอกเวียนนา

TIS 2300-2549 : Vienna sausages

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไปสี
ลักษณะทั่วไปกลิ่นรส
ลักษณะทั่วไปลักษณะเนื้อสัมผัส
ไขมัน
โปรตีน
แคลเซียม
วัตถุเจือปนอาหารฟอสเฟตในรูปโมโน-ได-และพอลิของเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมในผลิตภัณฑ์สำเร็จ (คำนวณเป็นฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูป P2O5)
วัตถุเจือปนอาหารโมโนโซเดียม แอล–กลูทาเมต (คำนวณเป็นกรดกลูทามิก)
วัตถุเจือปนอาหารโซเดียมไนเทรตหรือโพแทสเซียมไนเทรต และหรือโซเดียมไนไทรต์ หรือโพแทสเซียมไนไทรต์ (คำนวณเป็นโซเดียมไนไทรต์)
วัตถุเจือปนอาหารสีสังเคราะห์
1,000 5
จุลินทรีย์จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
จุลินทรีย์เอสเชอริเชีย โคไล
จุลินทรีย์แซลโมเนลลา
จุลินทรีย์สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส
จุลินทรีย์คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
ภาชนะบรรจุ
น้ำหนักสุทธิ
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025