ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2240 เล่ม 1-2548 : จุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ ข้อแนะนำในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เล่ม 1 ข้อแนะนำทั่วไปในการประกันคุณภาพสำหรับการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ

TIS 2240 เล่ม 1-2548 : Microbiology of food and animal feeding stuffs - guidelines on preparation and production of culture media Part 1 : general guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
วัสดุที่ใช้ทำภาชนะ
5
วัสดุที่ใช้ทำฝา(ถ้ามี)
5
วัสดุประสาน
5
ลักษณะทั่วไป
1
ความหนา
1
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025