ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2088-2544 : สุรากลั่น

TIS 2088-2544 : Distilled liquors

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ชื่อสุรากลั่น
แรงแอลกอฮอล์
ฟูเซลออยล์
เฟอร์ฟิวรัล
เอสเทอร์
แอลดีไฮด์
เมทิลแอลกอฮอล์
เอทิลคาร์บาเมต
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดนี้
1,000 5
กรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดนี้
1,000 5
สารหนู
600 5
ตะกั่ว
600 5
ทองแดง
600 5
ปริมาตรสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025