ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2086-2556 : เกลือบริโภคบริสุทธิ์

TIS 2086-2556 : Refined edible common salt

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ขนาด
ความชื้น
400 3
สารที่ไม่ละลายน้ำ
โซเดียมคลอไรด์
1,500 7
ความเป็นด่าง
500 7
แคลเซียมที่ละลายในน้ำ
แมกนีเซียมที่ละลายในน้ำ
ซัลเฟต
เหล็ก
600 5
สารประกอบไอโอดีน(เฉพาะเกลือฯเสริมไอโอดีน)
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร(ถ้าใช้) โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟร์เรต
วัตถุเจือปนอาหาร(ถ้าใช้) แคลเซียมคาร์บอเนต หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนต
1,500 7
ตะกั่ว
600 5
สารหนู
600 5
ทองแดง
600 5
แคดเมียม
600 5
ปรอท
600 5
การบรรจุ ภาชนะบรรจุ น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025