ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2085-2556 : เกลือบริโภค

TIS 2085-2556 : Edible common salt

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ความชื้น
400 3
สารที่ไม่ละลายน้ำ
โซเดียมคลอไรด์
1,500 7
สารประกอบไอโอดีน(เฉพาะเกลือฯเสริมไอโอดีน)
ตะกั่ว
600 5
สารหนู
600 5
ทองแดง
600 5
แคดเมียม
600 5
ปรอท
600 5
การบรรจุ ภาชนะบรรจุ น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025