ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 115-2529 : กุ้งเยือกแข็ง

TIS 115-2529 : Quick frozen shrimps or prawns

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ขนาด
ลักษณะทั่วไป
กลิ่น และลักษณะเนื้อ
การเคลือบ (เฉพาะกุ้งเยือกแข็งที่ใช้น้ำเคลือบ)
ด่างที่ระเหยได้
3,300 7
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
วัตถุเจือปนอาหาร : ปริมาณสารประกอบฟอสเฟต
วัตถุเจือปนอาหาร : ปริมาณสารประกอบซัลไฟต์
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด
จุลินทรีย์ : เอสเคอร์เชีย โคไล
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
ภาชนะบรรจุ และน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025