ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 89-2530 : ปลาซาร์ดีนกระป๋อง

TIS 89-2530 : Canned sardines

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่น รส ลักษณะเนื้อและข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
ขนาดและลักษณะการบรรจุ
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
จุลินทรีย์และการอบ : มีโซฟิลิกแอโรบิก บัคเตรี
เพาะเชื้อ : มีโซฟิลิกแอนแอโรบิก บัคเตรี
เพาะเชื้อ : เทอร์โมฟีลิกแอโรบิก บัคเตรี
เพาะเชื้อ : เทอร์โมฟิลิกแอนแอโรบิก บัคเตรี
ภาชนะบรรจุ น้ำหนักสุทธิ ปริมาตรสุทธิและน้ำหนักเนื้อ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025