ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 83-2527 : น้ำส้มสายชู

TIS 83-2527 : Vinegar

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
คุณลักษณะทางเคมี : กรดอะซีติก
คุณลักษณะทางเคมี : ของแข็งทั้งหมด
คุณลักษณะทางเคมี : กรดแร่อิสระ
คุณลักษณะทางเคมี : เมทานอล
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 4
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : สังกะสี
600 5
การตรวจสอบ : น้ำส้มสายชูเทียม
น้ำส้มสายชู : น้ำส้มสายชูหมักหรือกลั่น
ภาชนะบรรจุและปริมาณสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025