ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 72-2527 : ถั่วลันเตากระป๋อง

TIS 72-2527 : Canned peas

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไปและสารที่ใช้บรรจุ
200 1
สารที่ไม่ละลายในเอทานอล
ปริมาณของแข็งทั้งหมด
300 3
ข้อบกพร่อง
วัตถุเจือปนอาหาร : สีฟาสต์กรีน
1,000 2
วัตถุเจือปนอาหาร : สีทาร์ทราซีน
1,000 2
วัตถุเจือปนอาหาร : สารช่วยให้คงรูป
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
จุลินทรีย์ : แฟลตซาวร์ : ชนิดเทอร์โมฟิลิก
300 5
จุลินทรีย์ : แฟลตซาวร์ : ชนิดมีโซฟิลิก
300 5
จุลินทรีย์ : เทอร์โมฟิลิกแอนแคโรบส์
300 5
จุลินทรีย์ : พิวทริแฟกตีฟแอนแอโรบส์
500 5
จุลินทรีย์ : ซัลไฟด์สปอยเลจ
300 5
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลคอกคัส
500 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
จุลินทรีย์ : สเตรปโตคอกคัส
500 10
สารพิษจากจุลินทรีย์
1,000 3
ปริมาตรสุทธิ น้ำหนักสุทธิ น้ำหนักเนื้อและภาชนะบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025