ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 69-2532 : ผักกาดดองในภาชนะบรรจุ

TIS 69-2532 : Mustard greens (leaf mustard) pickles

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
สิ่งแปลกปลอม
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
วัตถุเจือปนอาหาร : สารปรุงแต่งรส
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันเสีย
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันเสีย กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันเสีย กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร : สารทำให้กรอบ
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
จุลินทรีย์ : การบวมหรือลักษณะผิดปกติ
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
จุลินทรีย์ : แฟลตซาวร์
300 7
จุลินทรีย์ : แอซิดูริกสปอยเลจบักเตรี
500 5
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
ภาชนะบรรจุ
น้ำหนักสุทธิน้ำหนักเนื้อ
ปริมาตรสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025