ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 68-2531 : ลำใยในภาชนะบรรจุ

TIS 68-2531 : Canned longans

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
ขนาด
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
ระดับความเข้มข้น (Brix)
200 1
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
วัตถุเจือปนอาหาร : สารที่ทำให้กรอบ
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
จุลินทรีย์ : ภาชนะบรรจุ สี กลิ่น และลักษณะ
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
จุลินทรีย์ : แฟลตซาวร์
300 5
จุลินทรีย์ : แอซิดูริกสปอยเลจบักเตรี
500 5
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
การบรรจุ : กระป๋องโลหะ
การบรรจุ : ขวดแก้วและภาชนะบรรจุอื่น
การบรรจุ : น้ำหนักสุทธิ
การบรรจุ : น้ำหนักเนื้อ
การบรรจุ : ปริมาตรสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025