ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 51-2530 : สับปะรดกระป๋อง

TIS 51-2530 : Canned pineapple

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
100 1
เนื้อสับปะรด
100 1
ความสม่ำเสมอของขนาดและรูปร่าง
100 1
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
100 1
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
400 1
ระดับความเข้มข้น (Brix)
200 1
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
1,000 15
การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา : การทดสอบโดยการอบ
200 15
การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา : จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา : จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา : จุลินทรีย์ : แฟลตซาวร์
300 5
การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา : จุลินทรีย์ : อะซิดูริกสปอยเลจบักเตรี
300 5
การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา : จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 8
ปริมาณ : ปริมาตรบรรจุ
200 1
ปริมาณ : น้ำหนักเฉลี่ยของเนื้อสับปะรด
200 1
ปริมาณ : น้ำหนักเฉลี่ยของเนื้อสับปะรด
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025