ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1372-2539 : กล้วยกระป๋อง

TIS 1372-2539 : Canned banana

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ข้อบกพร่อง
ความเป็นกรด-ด่าง
300 2
ระดับความเข้มข้นของน้ำเชื่อม
สิ่งแปลกปลอม
วัตถุเจือปนอาหาร ; สารช่วยให้คงรูป
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
1,500 7
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา : การทดสอบโดยการอบ:ภาชนะบรรจุ
200 5
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา : จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 17
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา : จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 18
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา : จุลินทรีย์ : แฟลตซาวร์
300 17
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา : จุลินทรีย์ : แอซิดูริกสปอยเลจแบคทีเรีย
500 19
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา : จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 20
การบรรจุ : น้ำหนักสุทธิ
การบรรจุ : น้ำหนักเนื้อ
การบรรจุ : ปริมาตรสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025