ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1371-2539 : ลอนตาลกระป๋อง

TIS 1371-2539 : Canned young palmyra kernel

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
ระดับความเข้มข้นของน้ำเชื่อม
สิ่งแปลกปลอม
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา :การทดสอบโดยการอบ : ภาชนะบรรจุ
200 5
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา :จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 17
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา :จุลินทรีย์ : แฟลตซาวร์
300 19
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา :จุลินทรีย์ : เทอร์โมฟิลิกแอนแอโรบส์
300 19
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา :จุลินทรีย์ : ฟิวทรีแฟกทีฟแอนแอโรบส์
300 19
คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา :จุลินทรีย์ : ซัลไฟด์สปอยเลจ
300 19
การบรรจุ :น้ำหนักสุทธิ
การบรรจุ :น้ำหนักเนื้อ
การบรรจุ :ปริมาตรสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025