ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 47-2533 : น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค

TIS 47-2533 : Edible oils and fats

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
ค่าของกรด
200 1
ค่าเพอร์ออกไซด์
400 2
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน :โพรพิลแกลเลต
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน :ออกทิลแกลเลต
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน :โดเดซิลแกลเลต
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน :บีเอชที
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน :บีเอชเอ
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน :ทีบีเอชคิว
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน :อัสคอร์บิลพาล์มิเทต
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันหืน :อัสคอร์บิลสเตียเรต
สารปนเปื้อน :น้ำและสารที่ระเหยได้
300 3
สารปนเปื้อน :สิ่งอื่นที่ไม่ละลาย
400 3
สารปนเปื้อน :สบู่
100 3
สารปนเปื้อน :เหล็ก
600 5
สารปนเปื้อน :ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน :ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน :สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน :ไซโคลโพรฟีนอยด์แฟตตีแอซิด
สารปนเปื้อน :อะฟลาทอกซิน
1,000 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025