ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1342-2539 : น้ำตาลทรายแดง

TIS 1342-2539 : Brown sugar

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 2
คุณลักษณะทางเคมีและฟิสิกส์ โพลาไรเซซัน
300 3
คุณลักษณะทางเคมีและฟิสิกส์ น้ำตาลแปร
คุณลักษณะทางเคมีและฟิสิกส์ เถ้าซัลเฟต
600 7
คุณลักษณะทางเคมีและฟิสิกส์ ความชื้น
300 3
คุณลักษณะทางเคมีและฟิสิกส์ ขนาดเม็ดน้ำตาล
คุณลักษณะทางเคมีและฟิสิกส์ สี
500 3
วัตถุเจือปนอาหาร ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
สารปนเปื้อน สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน ตะกั่ว
600 5
การบรรจุ
200 2
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025