ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 44-2516 : น้ำมันรำสำหรับบริโภค

TIS 44-2516 : Rice bran oil

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความใส กลิ่นและรส
200 1
น้ำและสิ่งที่ระเหยได้
300 3
สารที่ไม่ละลายในน้ำมัน
500 3
ปริมาณสบู่
100 3
สีผสมอาหาร
200 4
ดัชนีหักเห
200 2
ความถ่วงจำเพาะ
200 2
ค่าสปอนนิฟิกเคชัน
400 2
สารที่สปอนนิฟายไม่ได้
200 3
ค่าของกรด
200 1
ค่าไอโอดีนแบบวิจซ์
400 3
ไตเตอร์
ค่าเปอร์ออกไซด์
400 3
เหล็ก
600 5
สารหนู
600 5
ทองแดง
600 5
ตะกั่ว
600 5
น้ำหนักสุทธิหรือปริมาตรสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025