ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 43-2536 : ข้าวโพดฝักอ่อนในภาชนะบรรจุ

TIS 43-2536 : Canned baby corn

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
ความยาวฝัก
ข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้
ความเป็นกรด-ด่าง
200 2
300 2
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
คุณลักษณะ ทางจุลชีววิทยา : การทดสอบโดยการอบ
คุณลักษณะ ทางจุลชีววิทยา : ตามข้อ 7.2.2 : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 5
คุณลักษณะ ทางจุลชีววิทยา : ตามข้อ 7.2.3 : แฟลตซาวร์
300 5
คุณลักษณะ ทางจุลชีววิทยา : ตามข้อ 7.2.4 : เทอร์โมฟิลิกแอนแอโรบ
300 5
คุณลักษณะ ทางจุลชีววิทยา : ตามข้อ 7.2.5 : พิวทริแฟกทีฟแอนแอโรบ
500 5
คุณลักษณะ ทางจุลชีววิทยา : ตามข้อ 7.2.6 : ซัลไฟด์สปอยเลจ
300 5
การบรรจุ : น้ำหนักสุทธิและน้ำหนักเนื้อ
การบรรจุ : ปริมาตรสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025