ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1260-2537 : ข้าวโพดคั่วปรุงรส

TIS 1260-2537 : Popcorn

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี กลิ่นรสและลักษณะเนื้อ
ข้อบกพร่องที่อาจมีได้
สิ่งแปลกปลอม
ความชื้น
400 3
วัตถุกันเสีย
1,000 5
1,500 7
สี (สีสังเคราะห์) : สีแรก
1,000 5
1,500 7
สี (สีสังเคราะห์) : สีต่อไป
1,000 5
3,000 7
สารปนเปื้อน : อะฟลาทอกซิน
1,000 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
400 10
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
700 10
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
400 10
จุลินทรีย์ : ราและยีสต์
300 10
น้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025