ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1214-2537 : อบเชย

TIS 1214-2537 : Cinnamon

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สิ่งแปลกปลอม : ตามข้อ 4.2.1
สิ่งแปลกปลอม : ตามข้อ 4.2.2
ข้อบกพร่องที่อาจมีได้
ลักษณะเซลล์
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : ความชื้น
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : เถ้า
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : น้ำมันระเหยง่าย
คุณลักษณะทางฟิสิกส์และทางเคมี : ความละเอียด
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
จุลินทรีย์ : มีโซฟิลิกแอโรบิกแบคทีเรีย
300 3
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
จุลินทรีย์ : รา
300 10
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025