ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1204-2536 : ปลาเค็ม : ปลาอินทรี

TIS 1204-2536 : Salted fish: Spanish mackerel

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สี กลิ่น กลิ่นรส และลักษณะเนื้อ
สิ่งแปลกปลอม : น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กก.
สิ่งแปลกปลอม : น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กก.
วอเตอร์แอกทิวิตี
ปริมาณเกลือ (โซเดียมคลอไรด์)
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ : รา
300 10
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025