ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1199-2536 : ปลาเค็ม : ปลาสลิด

TIS 1199-2536 : Salted fish: Pla salit (Sepat-Siam)

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สี กลิ่น กลิ่นรส และลักษณะเนื้อ
สิ่งแปลกปลอม
วอเตอร์แอกทิวิตี
ปริมาณเกลือ (โซเดียมคลอไรด์)
ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ : รา
300 10
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025