ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1168-2556 : ขนมปังป่น

TIS 1168-2556 : Bread crumb

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สิ่งแปลกปลอม
ความชื้น
400 3
ปริมาณแตกป่น
ลักษณะภายหลังการทอด
วัตถุเจือปนอาหาร : สารกันการเจริญของรา
500 5
วัตถุเจือปนอาหาร : เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์
1,000 5
1,500 7
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 20
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
700 20
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
400 20
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025