ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 19-2536 : น้ำกลั่นสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด

TIS 19-2536 : Water for storage batteries

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 1
100 1
แมงกานีส
600 5
1,000 1
โลหะหนัก
400 1
800 7
สารที่ถูกออกซิไดซ์ได้
200 2
1,000 1
แคลเซียม
600 5
1,000 1
คลอไรด์
400 2
1,500 2
สภาพนำไฟฟ้า
100 1
400 1
แอมโมเนีย
300 2
1,000 1
สารที่ไม่ระเหย
400 3
800 3
การบรรจุ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025