ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1137-2550 : โกโก้ผงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

TIS 1137-2550 : Cocoa powders for industrial use

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี
กลิ่นรส
ความละเอียด
ความชื้น
400 3
ไขมัน
600 7
ทีโอโบรมีน
กาก
600 7
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
600 7
ความเป็นกรด-ด่าง
300 2
วัตถุเจือปนอาหาร : โพแทสเซียมคาร์บอเนต
วัตถุเจือปนอาหาร : โพแทสเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
วัตถุเจือปนอาหาร : โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : รา
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : ยีสต์
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
700 10
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025