ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1080-2535 : กะปิ

TIS 1080-2535 : Shrimp paste

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สิ่งปลอมปน
สิ่งแปลกปลอม
คุณลักษณะทางเคมี : ไนโตรเจนทั้งหมด
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : ปริมาณเกลือ
คุณลักษณะทางเคมี : ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : ความเป็นกรด-ด่าง
300 2
คุณลักษณะทางเคมี : ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน
600 7
คุณลักษณะทางเคมี : แอมโมเนียคัลไนโตรเจน
คุณลักษณะทางเคมี : ความชื้น
400 3
วัตถุเจือปน : วัตถุกันเสีย
2,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปน : สี
1,000 5
1,500 7
วัตถุเจือปน : สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
2,000 5
1,500 7
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
1,500 7
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : แคดเมียม
600 5
จุลินทรีย์ : จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
จุลินทรีย์ : คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025