ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1073-2535 : แป้งดัดแปรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

TIS 1073-2535 : Modified starch for food industry

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สิ่งแปลกปลอม และจุดดำ
น้ำหนักที่สูญเสียเนื่องจากการอบแห้ง
โปรตีน
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
ลักษณะชี้บ่ง : การเกิดเจล
ลักษณะชี้บ่ง : การละลายน้ำ
ลักษณะชี้บ่ง : ความหนืดและลักษณะเจล
สารปนเปื้อน : โลหะหนัก
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
สารปนเปื้อน : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
จุลินทรีย์ : จุลินทรีย์ทั้งหมด
300 3
400 10
จุลินทรีย์ : ยีสต์และรา
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
700 10
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025