ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1028-2534 : แป้งผสมสำหรับประกอบอาหารทอด

TIS 1028-2534 : Mixed flour for deep-fry

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สี กลิ่น รส และความกรอบ
ความชื้น
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
วัตถุเจือปนอาหาร : โมโนโซเดียม แอล-กลู-ตาเมต
วัตถุเจือปนอาหาร : โซเดียมบอเรต (บอแรกซ์)
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
จุลินทรีย์ : รา
300 10
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025