ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1017-2533 : อาหารแมว

TIS 1017-2533 : Catfood

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
กลิ่น
สี
ส่วนที่เป็นของเหลว
สารที่ใช้บรรจุ
คุณลักษณะทางเคมี : โปรตีน
คุณลักษณะทางเคมี : ไขมัน
คุณลักษณะทางเคมี : กาก
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้า
คุณลักษณะทางเคมี : เกลือ ( NaCl )
คุณลักษณะทางเคมี : ความชื้น
วัตถุเจือปนอาหาร : สีผสมอาหาร (สีสังเคราะห์) : สีแรก
1,000 5
วัตถุเจือปนอาหาร : สีผสมอาหาร (สีสังเคราะห์) : สีต่อไป (สีละ)
1,000 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : ปรอท
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
จุลินทรีย์ (บรรจุใน กระป๋อง) : การทดสอบโดยการตรวจพินิจและการอบ
จุลินทรีย์ (บรรจุใน กระป๋อง) : มีโซฟิลิกแอโรบิกแบคทีเรีย
จุลินทรีย์ (บรรจุใน กระป๋อง) : มีโซฟิลิกแอนแอโรบิกแบคทีเรีย
จุลินทรีย์ (บรรจุใน กระป๋อง) : เทอร์โมฟิลิกแอโรบิกแบคทีเรีย
จุลินทรีย์ (บรรจุใน กระป๋อง) : เทอร์โมฟิลิกแอนแอโรบิกแบคทีเรีย
จุลินทรีย์ (บรรจุใน ภาชนะอื่น) : จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิ 37 ํ C หรือ 55 ํ C
จุลินทรีย์ (บรรจุใน ภาชนะอื่น) : โคลิฟอร์ม
จุลินทรีย์ (บรรจุใน ภาชนะอื่น) : ยีสต์และรา
จุลินทรีย์ (บรรจุใน ภาชนะอื่น) : ซาลโมเนลลา
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025