ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1011-2533 : สาคู

TIS 1011-2533 : Tapioca pearl

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สิ่งแปลกปลอม
ลักษณะของสาคูหลังการต้ม
สีของเจล
คุณลักษณะทางเคมี : ความชื้น
คุณลักษณะทางเคมี : แป้ง
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้า
คุณลักษณะทางเคมี : เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
คุณลักษณะทางเคมี : กาก
คุณลักษณะทางเคมี : ความเป็นกรด-ด่าง
วัตถุเจือปนอาหาร : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
500 5
ภาชนะบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025