ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 920-2533 : หน่อไม้ในภาชนะบรรจุ

TIS 920-2533 : Canned bamboo shoot

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สี กลิ่นรส ลักษณะเนื้อ สารที่ใช้บรรจุ
สิ่งแปลกปลอม
ข้อบกพร่องที่ ยอมให้มีได้ : ตำหนิ
ข้อบกพร่องที่ ยอมให้มีได้ : ชิ้นบกพร่อง(ยกเว้นแบบชิ้นคละ)
ความเป็นกรดด่าง
สารปนเปื้อน : ดีบุก
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
คุณลักษณะทาง : การบวม การเกิดก๊าซ และลักษณะผิดปกติ
จุลชีววิทยา : แฟลตซาวร์
300 3
จุลชีววิทยา : เทอร์โมฟิลิกแอนแอโรบ
300 5
จุลชีววิทยา : มีโซฟิลิกแอนแอโรบ
300 3
การบรรจุ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025