ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 912-2532 : น้ำมันเมล็ดนุ่นสำหรับบริโภค

TIS 912-2532 : Edible kapok seed oil

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
200 3
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
200 3
ดัชนีหักเห
200 2
ค่าสะพอนิพิเคชัน
400 3
ค่าไอโอดีน แบบวิจส์
400 3
สารที่สะพอนิฟายไม่ได้
600 5
ค่าของกรด
200 3
ค่าเพอร์ออกไซด์
400 3
วัตถุเจือปนอาหาร
สารปนเปื้อน : น้ำและสารที่ระเหยได้
300 3
สารปนเปื้อน : สารที่ไม่ละลาย
400 3
สารปนเปื้อน : สบู่
100 3
สารปนเปื้อน : เหล็ก
600 5
สารปนเปื้อน : ทองแดง
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ไซโคลโพรพีนอยด์แฟตตีแอซิด
การบรรจุและปริมาตรสุทธิหรือน้ำหนักสุทธิ
200 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025