ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 840-2532 : ผงกะหรี่

TIS 840-2532 : Curry powder

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป : โดยการตรวจพินิจ
ลักษณะทั่วไป : โดยการใช้แว่นขยาย
ลักษณะทั่วไป : โดยวิธี AOAC
กาก
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด
น้ำมันระเหยง่าย
ความชื้น
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 5
สารปนเปื้อน : สารหนู
600 5
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
600 5
จุลินทรีย์ : มีโซฟิลิกแอโรบิกแบคทีเรีย
300 3
จุลินทรีย์ : เอสเชอริเชีย โคไล
500 12
จุลินทรีย์ : รา
300 10
การบรรจุและน้ำหนักสุทธิ
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025