ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 8-2549 : น้ำซอสปรุงรส

TIS 8-2549 : Seasoning sauce

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป : รส กลิ่น สี และความใส
200 1
ลักษณะทั่วไป : ความใส
สิ่งแปลกปลอม
200 1
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ความหนาแน่นสัมพัทธ์
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
300 2
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : โซเดียมคลอไรด์
300 3
1,500 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน : โปรตีน
500 3
600 7
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน : ฟอร์มาลดีไฮด์ไนโตรเจน
1,000 3
คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และทางเคมี : ไนโตรเจนจากกรดอะมิโน : แอมโมเนียคัลไนโตรเจน
400 3
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย กรดหรือเกลือของกรดเบนโซอิก
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุกันเสีย กรดหรือเกลือของกรดซอร์บิก
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
1,500 7
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล แซ็กคาริน
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร : วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล ซัยคลาเมต
1,000 4
วัตถุเจือปนอาหาร : สี
1,000 4
1,500 7
จุลินทรีย์ : ราและยีสต์
300 10
400 10
จุลินทรีย์ : โคลิฟอร์ม
300 7
400 10
โปรตีน
จุลินทรีย์ : ซาลโมเนลลา
500 15
700 7
จุลินทรีย์ : คลอสตรีเดียม เพอร์ฟริงเจนส์
500 10
700 10
จุลินทรีย์ : สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส
500 10
700 10
ปริมาตรสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025